top of page

Zásady zpracování osobních údajů

Společnost SOPO-SERVIS s.r.o. se sídlem Modletice 1, IČO: 26119781; (dále jen „SOPO“ nebo „Správce“) ve smyslu čl. Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) („GDPR“) zpracovává Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti důsledně v souladu s platnými regulatorními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů („Zásady“)
se vztahují na:
 1. zpracování osobních údajů prováděné Správcem během Vašeho používání internetových stránek, jejichž je Správce provozovatelem („Internetové stránky“);

 2. zpracování osobních údajů ze strany Správce během plnění smluv s obchodními partnery;

 3. zpracování osobních údajů při plnění právních povinností Správce;

 4. zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání nebo spolupráci a bývalých zaměstnanců;

 5. zpracování osobních údajů dočasně přidělených zaměstnanců prostřednictvím pracovních agentur;

 6. zpracování osobních údajů jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce a/nebo jeho obchodních partnerů;

 7. zpracování osobních údajů prováděné Správcem na základě Vámi uděleného souhlasu.

Zásady popisují účely zpracování osobních údajů a způsob jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k osobním údajům.

Účely zpracování osobních údajů

​Vaše osobní údaje mohou být společností SOPO zpracovávány pro tyto účely:
 • Plnění smlouvy (zejména plnění smluv se spolupracujícími osobami, plnění smluv s obchodními partnery atd.);

 • Plnění právních povinností (zejména povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy atd.);

 • Ochrana oprávněného zájmu Správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů společnosti SOPO, např. ochrana Internetových stránek a sítě před zneužitím, ochrana zdraví a majetku atd.);

 • Marketing a cílení reklamy;

 • Opatření před uzavřením smlouvy;

 • Oprávněný zájem Správce.

Zpracovávané osobní údaje

Společnost SOPO je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování:
1.jpg

* Správce je oprávněn zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních služeb a produktů v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

Pokud udělíte SOPO souhlas se zpracováním osobních údajů, berete na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné, a souhlas lze kdykoli odvolat. Souhlas je poskytován na dobu adekvátní účelu, uvedenou vždy v textu příslušného souhlasu nebo do odvolání souhlasu.

Příjemci osobních údajů

Ve společnosti SOPO jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, případně jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Správcem, či dalším správcům. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu a garance odpovídajícího zabezpečení Vašeho soukromí.

Jedná se například o:

 1. dodavatele a poskytovatele služeb (včetně on-line služeb) jakými jsou např. analytické nástroje, CRM systémy, technické služby a podpory, pojistné služby, logistické služby, právní služby;

 2. osoby zpracovávající firemní výkaznictví, účetnictví a obchodní administrativu SOPO,

 3. případně jiné třetí strany, které poskytují nebo přijímají služby v souvislosti s plněním smluvních nebo zákonných povinností SOPO.

Společnost SOPO je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

Osobní údaje třetích osob

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí například osobní údaje zaměstnanců obchodních partnerů Správce a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se SOPO (např. dopravci a zaměstnanci dopravců), osobní údaje účastníků akcí pořádaných Správcem, popř. jiné údaje, které SOPO obdrží od obchodního partnera v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije Správce výlučně za účelem plnění smluv s obchodními partnery. Obchodní partner tímto bere na vědomí, že společnost SOPO bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Obchodní partner je povinen řádně poučit o zpracování osobních údajů společností SOPO své zaměstnance a další osoby podílející se na straně obchodního partnera na spolupráci se společností SOPO.

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:
2.jpg

POUŽITÍ COOKIES

Soubory cookies jsou obsahově malé datové soubory, které se do Vašeho počítače, telefonu nebo jiného zařízení ukládají při návštěvě Internetových stránek. Soubory cookies slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na Internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

SOPO soubory cookies používá v případě, že navštívíte Internetové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam a k usnadnění bezpečnějšího přihlášení.

Na Internetových stránkách SOPO používáme dva základní druhy souborů cookies:

Relační cookies: Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookies Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné.

Permanentní cookie: Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich Internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají ve Vašem prohlížeči po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.

Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých (v závislosti na typu prohlížeče). Pokud nám ale nepovolíte použití cookies, některé funkce nemusí fungovat tak, jak by měly.

Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče.

Seznam využívaných cookies

Seznam využívaných cookies

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit:
 1. Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás společnost SOPO zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.

 2. Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že se domníváte, že o Vás SOPO zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. SOPO opravu provede bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.

 3. Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, společnost SOPO vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) zpracování Správci neukládá zákonná povinnost.

 4. Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po Správci požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

 5. Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby společnost SOPO Vaše osobní údaje, které zpracovává na základě Vašeho souhlasu anebo na základě smlouvy, předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, SOPO Vaší žádosti nebude moci vyhovět.

 6. Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce. V případě, že SOPO neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte dopisem na adresu sídla společnosti SOPO nebo emailem na gdpr@sopo.cz.

Správce si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 8.3. 2024.

bottom of page